Įsibėgėjo turiningas Lietuvių meno ansamblio „Dainava” veiklos sezonas

Jolanta Urbietienė

Pasidžiaugę vasara, LMA "Dainava" choristai rugsėjo mėnėsį ir vėl sugužėjo į įprastą savo repeticijų vietą PLC Lemonte. Nusiteikę jie tikrai rimtam darbui, nes šis sezonas žada būti įdomus ir turiningas net dviem stambiais projektais.

Pastariesiems "Dainavos" vadovas Darius Polikaitis kartu su valdybos nariais bei kitais bendraminčiais pradėjo ruoštis gerokai prieš šių veiklos metų pradžią, o dabar tas darbas tęsiamas įtemptas repeticijas derinant su jau tradicija tampančiais muzikinio tobulinimosi seminarais, į kuriuos pasikviečiami įvairūs savo žiniomis bei patirtimi pasidalinantys profesionalai. Šį mėnesį su dainaviečiais padirbėti atvyksta DuPage Chorale vadovas ir dirigentas, pianistas, kompozitorius, DuPage koledžo profesorius Lee R. Kesselman. Tos kelios tarmės, balso, kvėpavimo, laikysenos pagrindų valandos su žmogumi, gerai išmanančiu savo veiklos sritį, tampa ne tik vertingomis pamokomis, bet ir draugystės pradžia ar tąsa - su DuPage Chorale "Dainavai" viena scena jau yra tekę dalintis, o jo vadovas palankiai yra įvertinęs ne vieną dainaviečių koncertą.

Na, o pirmąjį susitikimą su klausytojais "Dainava" rengia netrukus po Naujųjų Metų švenčių. Kunigui Valdui Aušrai, kuris yra ir vienas iš Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijos steigėjų, seniai buvo kilusi mintis jaukaus vakaro atmosferoje pabandyti atsakyti į kiekvienam lietuviui aktualius būties klausimus: "Kas man yra Lietuva?", "Kas jai esu aš?". Į kūrybinę grupę pasikvietus D. Polikaitį, Astą Zimkienę, idėją palaikius Lietuvos generaliniam konsulatui Čikagoje, buvo nutarta 2012 m. vasario 4 d. unikaliu teatralizuotu meno, literatūros bei chorinės muzikos renginiu "Turbūt ne dėl savęs esu" paminėti Lietuvos nepriklausomybės dieną. Į ją – kitaip, nei įprasta – bus pažvelgta per pernai vasario 16-ąją mirusio lietuvių poeto Justino Marcinkevičiaus kūrinių prizmę. Simboliška, jog šio mūsų tautos dainiaus mirties diena sutapo su viena įsimintiniausių Lietuvos istorijos datų. Lietuva poetui J. Marcinkevičiui visuomet buvo jo kūrybos ašis: toji "aušros ir vyturių pripilta" jo Lietuva - ir ašarą spaudusi, ir šypsotis vertusi... Taigi, muzikai besipinant su poezija bei proza, tą popietę kiekvienas galės pamąstyti, paieškoti tik jam vienam priimtinų teisingų atsakymų. Skambės pagal poeto eiles sukurtos ir gerai žinomos melodijos, ir dar niekad negirdėtos: D. Polikaitis pristatys naujausią savo kūrinį "Brolis", o Lietuvos kompozitorė Nijolė Sinkevičiūtė, su dainaviečiais bendraujanti jau keletą metų bei specialiai šiam chorui paskyrusi ne vieną savo darbą, ir šia proga "Dainavai" parašė keturių dalių kūrinį "Tavo paukštis ir šauksmas". Taigi, laukia net dvi įspūdingos muzikinės premjeros!

Tolimesnė šio sezono dainaviečių veikla tęsis trijų chorų – Toronto "Volungės", Klyvlendo "Exultate" ir "Dainavos" – bendrais koncertais Toronte (gegužės 6 d.), Klyvlende (birželio 10 d.) bei čia, Čikagoje (ankstyvą rudenį). Daugelis dar atsimena pastarųjų kolektyvų 1999-2000 metų jungtinius koncertus. Tuomet jie pritraukė tikrai gausų klausytojų skaičių, buvo sukurti nauji kūriniai, o užsienio lietuvių kultūros gyvenimas nusidažė naujomis spalvomis. Šiam naujajam koncertų ciklui rengiamas labai įvairaus muzikinio skonio klausytojui skirtas repertuaras, kuriame – nuo Vydūno "Mes Lietuvos vaikai" ir "Exultate" vadovės R. Kliorienės "Lietuva – tėvų žemė šventa" iki Č. Guno "Mišių šv. Cecilijos garbei" bei Dž. F. Hendelio Aleliuja iš "Judo Makabėjaus". Tai išskirtinė galimybė šių trijų užsienio lietuvių chorų pasiklausyti vienoje scenoje. Tereikia pasirinkti, kuriame mieste juos norite išgirsti, ir – atvykti...

Abu šie projektai neabejotinai praturtins plačiosios lietuvių bendruomenės kultūrinę padangę. Manoma, kad ir meno, literatūros bei chorinės muzikos šventė, ir naujasis trijų chorų koncertų ciklas pritrauks daug gerbėjų bei iš naujo pagarsins Lietuvos vardą. O "Dainavos" valdyba tikisi, jog šie du nauji, drąsūs renginiai pritrauks ir naujų rėmėjų. "Dainavą" pagarbiai pavadinęs "tautine lietuvių puošmena", Čikagos lietuviškos spaudos bendradarbis Bronius Nainys labai taikliai pastebėjo, kad ansamblis sunkiai išsiverstų be jūsų visų finansinės pagalbos. Tad dėkojame mūsų nuolatiniams rėmėjams bei kviečiame visus ir šiemet paremti naujų renginių ruošą.

"Dainavos" valdyba
"Dainavos" valdyba:
Pirmoje eilėje (iš kairės): Artūras Žilinskas (organizaciniai reikalai), Jolanta Urbietienė (ryšiai su spauda ir visuomene), Aldona Urbienė (iždininkė), Živilė Garnienė (muzikos archyvas), Asta Švedkauskaitė (pirmininkė).
Antroje eilėje (iš kairės): Vincas Staniškis (sekretorius), Darius Polikaitis, dirigentas ir meno vadovas, Vladas Žukauskas (lėšų telkimas).