Adventui ir Šv. Kalėdų progai skirtas „Dainavos” koncertas ir apmąstymai “Naktį gimė kūdikis”

Choro Dainava kalėdinis koncertas - Naktį gimė kūdikis

Gruodžio 21d., šeštadienį, 7 v.v. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Parke)
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL

Bilietų kainos prie įėjimo:
Suaugusiems - $25, Jaunimui iki 17 m. (iki 9 m. nerekomenduojama) - $10

Bus autobusas iš Lemonto į Marquette Parką (žr. žemiau).
Koncerto metu apylinkes saugumu rupinsis "Illinois Homeland Security Services" tarnyba.

Paremkite "Dainavos" veiklą!  Rėmėjo anketa

Autobusas (coach bus) į Kalėdinį koncertą šeštadienį, gruodžio 21d.,
išvyks 5:30 val.v. iš Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos (Pasaulio lietuvių centro) į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapiją ir sugrįš į PLC 10:30 val. v. arba anksčiau. Kviečiame užsiregistruoti Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (telef.: 630-257-5613 arba email: matulaitismission@gmail.com). Kaina $15.

Po koncerto parapija vaišins kava ir arbata, bus proga pabendrauti su "Dainavos" ansamblio nariais.