Teatralizuotas koncertas „Sveiks, svieteli margs”, skirtas Kristijono Donelaičio 300 metinėms paminėti

Sekmadienį, kovo 9 d., 2:00 v.p.p.
Lemont High School Performing Arts Center
800 Porter Street, Lemont, IL

Sveiks, svieteli margs

Dalvauja Teatro sambūris "Žaltvykslė", Lietuvių meno ansamblis "Dainava",
folklorinis ansamblis ir tautinių šokių šokėjai, instrumentalistai, dainininkai.

Bilietai parduodami parapijose, Pasaulio Lietuvių Centre, “Senajame Vilniuje” bei internetu.

Bilietų kaina perkant iš anksto: suaugusiems - $25, vaikams - $10,
vaikams prašome pirkti bilietus pilna kaina ir koncerto dieną atsiimti $15 nuolaidą.

Perkant prie durų: suaugusiems - $30, vaikams - $10.

Renginius ruošia Mažosios Lietuvos fondas ir draugija, JAV LB Kultūros taryba, Čiurlionio galerija.