Iškilmingos Lietuvos vardo Tūkstantmečio Šv. mišios Čikagos Katedroje

news_clip_image002

Spalio 23-25 d. Čikagoje vyks „Evangelijos paskelbimo ir Lietuvos vardo tūkstantmečio“ iškilmės, kuriomis bus paminėta vyskupo šv. Brunono krikščioniška misija, pirmasis Kristaus Evangelijos paskelbimas Lietuvos krašte. Kartu bus švenčiama sukaktis Lietuvos vardo, kuris 1009 m. pirmą kartą raštų istorijoje paminėtas Kvedlinburgo pasakojimuose apie šv. Brunono misiją.

Spalio 25-ąją, sekmadienį, 3 val. p.p. „Dainava“ giedos Švento Vardo Čikagos katedroje (adresas: 735 N. State St., Chicago, IL 60601) iškilmingose šv. Mišiose. Su lietuvių parapijų kunigais Mišias celebruos JAV Vyskupų konferencijos pirmininkas, Čikagos arkivyskupas kardinolas Francis George OMI, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ ir LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundas Putrimas bei iškilmėse dalyvaujantys svečiai. Šia lietuvių tautai ir krikščionybės istorijai svarbios sukakties proga katedroje kartu melsis lietuvių evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų bendruomenės. Kankliuos „Gabijos“ ansamblis. 4:30 val. p.p., po šv. Mišių katedros parapijos salėje vyks vaišės ir šventinis pabendravimas, skambės lietuviška muzika ir dainos.

Atmenant šią prasmingą Lietuvos ir Europos istorijos sukaktį, eisenoje į katedrą su savo vėliavomis dalyvaus JAV lietuvių parapijos bei organizacijos, bendroje maldoje visus suvienys tautos laisvės liudijimas ir nepalaužiama tikėjimo dvasia.

news_clip_image002_0000