Koncertas „Per Tamsu”

Kviečiame į koncertą “Per tamsu” kuris bus sekmadienį, lapkričio 16 d. Jaunimo Rūmų salėje Pasaulių Lietuvių Centre Lemonte. Koncerte dalyvaus Lietuvių meno ansamblis “Dainava”, Tautinių šokių ansamblis “Grandis”, Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai, Tautinių šokių grupė “Spindulys, Matulaičio misijos vaikų choras “Vyturys” ir Dainavos ansamblio vyrų vienetas. Dalyvaudami paremsite PLC Jaunimo Rūmų salės apšvietimo įrangos vajų. Bilietai $10 suaugusiems ir $5 moksleiviams ir vaikams. 12 v.p.p. bus galima nusipirkti pietus. Koncerto pradžia 1 v.p.p.

pertamsu